Монтаж, преустройство, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения и свързаните с тях инсталации в енергетиката и промишлеността, височинен монтаж и услуги по алпийски способ.

 
× ATTENTION:THE WEBSITE IS BEING CURRENTLY PROCESSED!

Основен предмет на дейност на дружеството "Техноинженеринг" EООД е монтаж, ремонт, преустройство и поддръжка на машини и съоръжения и свързаните с тях инсталации в енергетиката и промишлеността, височинен монтаж и услуги по алпийски способ. Производство и монтаж на метални конструкции.

Основавайки се на продължителен практически опит и разчитайки на висококвалифициран инженерно-технически персонал, предлагаме подходящи решения, адаптирани към индивидуалните нужди, изисквания и възможности на Възложителя, независимо от обема и сложността на работа.

 
 
 

Дейности

Машинно-технологична част

Котелно оборудване
Ремонт на съоръжения за Въглеснабдяване и Пепелоизвоз
Съоръжения и инсталации за сяроочистване
Ремонт на роторни изгребвачи (Багери)
Метални конструкции (Производство и монтаж)
Тръбопроводи и съдове под налягане

Електро част

Изпълнение на всякакви електроинсталации на сгради и съоръжения
Кабелоносещи системи (от охранни тръби и кабелни скари)
Вторична комутация
Окабеляване

Контролно-измервателни прибори (КИП и А)

Монтаж на импулсни линии
Обогреви
Прибори за измерване

Алпийски способ

Дружеството разполага с обучен персонал притежаващ атестати за извършване на СМР чрез въжен достъп, издаден от Асоциацията на работещите по алпийски способ АРАС.

 
 

Проекти

Проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД”

„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0035-C01 за проект „Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 734 710 лв. (437 152,45лв. - европейско и 77 144, 55 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Проектът има за цел да повиши производствения капацитет и засили потенциала на предприятието в т.ч. и на експортния потенциал. 

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
  • навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • подобрявнае на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция.

В рамките на проекта ще бъде закупен и въведен в експлоатация трифазна тръбоогъваща машина с форма и контраформа за огъване на тръби от черни стомани, универсален струг, универсална фреза, машина за пробиване, портална машина за разкрой на листов материал с плазмено рязане с ЦПУ, полуавтоматична ленторезна машина.

 
 
Български | English

Меню